TIN TỨC - SỰ KIỆN

Quan hệ cổ đông

Thông báo họp Đại hội đồng cổ đông thường niên 2018

- Dự kiến thời gian: 8:30 sáng ngày 17/06/2018
- Địa điểm tổ chức: Phòng họp Board Room- SEA LINKS City Km9, Nguyễn Thông, Phú Hài, Phan Thiết, Bình Thuận
- Đại hội có sự tham gia của hàng trăm cổ đông, dưới sự điều khiển của Chủ tịch HĐQC Ông Vũ Đức Biên.
- Chương trình:

 • Thông qua báo cáo kết hoạt động kinh doanh 2017 và kế hoạch kinh doanh 2018;
 • Thông qua báo cáo của Ban kiểm soát về việc kiểm soát hoạt động kinh doanh 2017 và kế hoạch kiểm soát năm 2018
 • Thông qua việc sửa đổi một số nội dung Điều lệ tổ chức và hoạt động của công ty
 • Thông qua việc Chủ tịch HĐQT kiêm nhiệm chức doanh TGĐ công ty
 • Thông qua việc di dời trụ sở công ty về địa điểm mới
 • Thông qua báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh 2017 và phân phối lợi nhuận 2016, 2017
 • Thông qua báo cáo tài chính năm 2017 đã được kiểm toán
 • Thông qua báo cáo thực tế chi trả thù lao cho HĐQT và BKS trong năm 2017
 • Lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2018
 • Thông qua phương án trả cổ tức năm 2017
 • Thông qua cơ chế trích thưởng cho HĐQT và BKS khi công ty hoàn thành vượt kế hoạch
 • Các nội dung khác thuộc thẩm quyền của Đại hội cổ đông

Các tin tức - sự kiện khác