TIN TỨC - SỰ KIỆN

Tin tức sự kiện

WorldTrans tổ chức Đại hội Người lao động năm 2021

Hôm nay, ngày 14 tháng 04 năm 2021, Công ty Cổ phần Dịch vụ Vận Chuyển Thế giới đã long trọng tổ chức Hội nghị đại biểu Người lao động năm 2021.

Tổng số người lao động của Công ty là 108 người, số lượng có mặt tham dự Hội nghị là 50 người.

Sau khi Hội nghị nghe và thảo luận Báo cáo của Lãnh đạo Công ty về kết quả sản xuất kinh doanh (SXKD) năm 2020 và 03 tháng đầu năm 2021; Phương hướng nhiệm vụ SXKD năm 2021, các đại biểu tham dự hội nghị đã đóng góp nhiều ý kiến tập trung, có chất lượng. Hội nghị Người lao động Công ty Cổ phần Dịch vụ vận chuyển Thế giới đã thống nhất:

1. Các vấn đề Hội nghị thảo luận và biểu quyết thống nhất thông qua

Dưới sự lãnh đạo của Ban lãnh đạo Công ty cùng với các tổ chức quần chúng, tập thể người lao động của WORLDTRANS đã hoàn thành nhiệm vụ năm 2020 và 03 tháng đầu năm 2021. Hội nghị đã nghiêm túc nhận định, đánh giá, tìm nguyên nhân đồng thời khắc phục những điểm còn tồn tại để bàn các biện pháp thực hiện nhiệm vụ năm 2021 để hoàn thành kế hoạch SXKD năm 2021.

Hội nghị thông qua Phương hướng nhiệm vụ của WORLDTRANS năm 2021 với nội dung chủ yếu nhằm thực hiện tốt nhiệm vụ SXKD và quyết tâm hoàn thành các chỉ tiêu được Chủ tịch đoàn báo cáo trước Hội nghị cùng các biện pháp nhằm tiếp tục hoàn thiện chế độ, chính sách, các nội dung liên quan đến quyền, lợi ích của người lao động; đảm bảo việc làm, nâng cao mức thu nhập, chăm lo đời sống vật chất, tinh thần cho người lao động. Khuyến khích động viên khen thưởng kịp thời các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong phong trào thi đua.

Hội nghị đã dân chủ, công khai bầu 5 đại biểu chính thức và 01 đại biểu dự bị đi dự Hội nghị đại biểu Người lao động Công ty Vietravel năm 2021.

Hội nghị giao cho Đoàn đại biểu của WORLDTRANS tham gia đóng góp các nội dung và biểu quyết các nội dung được thống nhất tại Hội nghị Đại biểu người lao động Công ty Vietravel.

2. Biện pháp, tổ chức thực hiện

WORLDTRANS phát động phong trào thi đua với chương trình, hình thức, biện pháp cụ thể phù hợp với tình hình, các chỉ tiêu cụ thể, có biện pháp thực hiện và phân công giám sát thực hiện. Nội dung thi đua gắn chặt với nhiệm vụ nhằm động viên và phát huy tinh thần trách nhiệm của cán bộ, công nhân viên trong việc thực hiện nghĩa vụ của người lao động trong tham gia xây dựng đơn vị, hưởng ứng phong trào thi đua, chấp hành kỷ luật lao động, công tác an toàn vệ sinh lao động nhằm đảm bảo nâng cao năng suất lao động, xây dựng môi trường làm việc thân thiện, cùng nhau hoàn thành tốt nhiệm vụ.

Các đơn vị trong WORLDTRANS phải tăng cường công tác kiểm tra, giám sát, đánh giá quá trình thực hiện nhiệm vụ chuyên môn. Tiếp tục cải tiến hệ thống quản trị, nâng cao tính hiệu lực của hệ thống quản lý.

Hội nghị yêu cầu tập thể người lao động nêu cao tinh thần trách nhiệm, phấn đấu thực hiện nghiêm túc các nội dung mà Nghị quyết Hội nghị đã đề ra. Các tổ chức quần chúng phối hợp chặt chẽ với lãnh đạo đơn vị xây dựng chương trình, kế hoạch cụ thể để tổ chức thực hiện Nghị quyết Hội nghị và có các chương trình hoạt động về phong trào Văn hoá - Văn nghệ - Thể dục - Thể thao, các hoạt động Xã hội, Thiện nguyện, PR khác nhằm góp phần thực hiện Nghị quyết Hội nghị.

Hội nghị Người lao động Công ty TNHH Hàng không Lữ hành Việt Nam năm 2021 kêu gọi toàn thể cán bộ, công nhân viên nỗ lực phấn đấu đóng góp sức mình để xây dựng WORLDTRANS vượt qua giai đoạn khó khăn, ngày càng phát triển.

Một số hình ảnh của Hội nghị:

Các tin tức - sự kiện khác